Zaloguj się w celu pobrania opisu badania

Identyfikator badania:


Hasło (ostatnie siedem cyfr numeru PESEL):

Zasady korzystania z Systemu Wyników Online:

1. Diagnostyka Wielkopolska (Usługodawca) nie ponosi odpowiedzialności za skutki:
1) udostępnienia przez Pacjenta loginu lub hasła do Systemu osobie trzeciej,
2) niewłaściwego zabezpieczenia przez Pacjenta loginu lub hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.
2. Logowanie do Systemu wymaga wprowadzenia loginu (kodu) oraz hasła dostępu.
3. W przypadku zagubienia nadanego loginu (kodu), należy udać się do rejestracji Diagnostyki Wielkopolskiej celem otrzymania kolejnego. Należy mieć ze sobą dowód osobisty tak, żeby możliwa była identyfikacja Pacjenta.
4. Do każdego badania przypisany jest oddzielny indywidualny login (kod).
5. Pacjent w każdej chwili może wylogować się z Systemu.
6. Opis badania dostępny jest po prawidłowym zalogowaniu się do Systemu, od momentu pobrania opisu przez kolejnych 14 dni. Po tym czasie usuwany jest z Systemu wyników on-line. Natomiast możliwy jest odbiór opisu w Rejestracji Diagnostyki Wielkopolskiej.
7. Opis badania dostępny w systemie on-line sygnowany jest podpisem elektronicznym, którym sygnowane są opisy radiologiczne spełniając tym samym wymóg dokumentacji medycznej prowadzonej w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Tym samym wydrukowany przez Pacjenta opis z Systemu wyników on-line jest pełnoprawnym dokumentem zawierającym podpis elektroniczny radiologa opisującego.

Bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym danych szczególnej kategorii
1. Właścicielem Systemu i stroną sprawującą nadzór nad jego sprawnym funkcjonowaniem jest Diagnostyka Wielkopolska Sp. z o. o.
2. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że:
1) Administratorem danych podanych przez Pacjenta jest Diagnostyka Wielkopolska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcina Kasprzaka 16
2) Administrator danych przetwarza dane osobowe, w postaci imienia i nazwiska, numeru PESEL, daty urodzenia, adresu zamieszkania i danych medycznych, w celu umożliwienia Pacjentowi korzystania z Systemu, oraz w celu udostępnienia Pacjentowi wyniku badania on-line;
3) Wszelkie Dane Osobowe w tym dane szczególnych kategorii przetwarzane są w systemie przez 14 dni od czasu pierwszego pobrania opisu. Po tym czasie dane są usuwane z systemu wyników on-line. Kopie dokumentów dostępne są w rejestracji Diagnostyki Wielkopolskiej Sp. z o. o.
4) Pacjentowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych– w granicach art. 15 RODO, i ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO, ich usunięcia– w granicach art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania– w granicach art. 18 RODO, przenoszenia danych– w granicach art. 20 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych– w granicach art. 21 RODO;
5) Jeśli Pacjent uzna, że dane osobowe są przetwarzane przez nas niezgodnie z wymogami prawa ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli Pacjent chce skorzystać z któregoś z powyższych praw, prosimy o kontakt. Napisz też do nas jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub sugestie związane z prowadzoną przez nas polityką ochrony danych osobowych. Dla tych celów utworzyliśmy specjalny, dedykowany adres e-mail: iod@diagnostykaobrazowa.eu
6) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z Systemu.
3. Administratora danych obowiązują szczególne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 2069) w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 922, z późn.zm).